personlig effektivitet
Vi erbjuder marknadens bästa kurs

Varför är det viktigt?


Världen förändras och kraven på organisationer och de anställda som jobbar där ökar. Vi på Effektiv Nu är experter på att lära ut arbetssätt och tekniker som hjälper medarbetare till ett balanserat arbetsliv. Vi vänder utvecklingen och skapar en optimalt fungerande arbetsplats – för alla.

Effektivitet är ett ord som används flitigt i dagens samhälle. Samtidigt som datorer och smarta telefoner underlättar våra liv ökar de också mängden information som vi exponeras för vid varje enskilt tillfälle. Att vara ständigt uppkopplad och produktiv är ett relativt nytt fenomen och tär på krafterna i längden. Att jobba effektivt blir då en nödvändighet men vad innebär det egentligen att vara effektiv? Ska vi jobba snabbare, kanske gå upp tidigare eller klämma in fler viktiga möten varje dag?

Att gå en personlig effektivitet kurs handlar om att ta kontroll över situationen och lära sig hantera de förändringar som påverkat strukturen i vårt sätt att arbeta. Vi kan dra nytta av den nya teknikens fördelar istället för att låta oss kontrolleras av den. Det finns stora vinster för enskilda medarbetare och organisationen som helhet att ta sig an de här frågorna. För att kunna fungera effektivt på arbetsplatsen är det viktigt att vi har en förståelse för vår roll och vad vi förväntas åstadkomma. När det är tydligt kan vi också styra arbetsdagen mot målet istället för att bara arbeta på i blindo utan att reflektera över om de arbetsuppgifter vi lägger tid på verkligen tar oss närmare vårt mål.

Vi jobbar i högre utsträckning än tidigare i kontorslandskap. Det gör att koncentrationen bryts och produktiviteten går ner allt oftare. Utöver avbrotten i vår fysiska arbetsmiljö pockar även de digitala verktygen på vår uppmärksamhet. Ett konstant mejlflöde av mer eller mindre viktig information ska hanteras dagligen. Hur många i din organisation har exempelvis lärt sig att effektivt använda Outlook? Nyckeln till en långsiktigt hållbar arbetssituation är att jobba smartare – inte hårdare. Det är framförallt konkreta verktyg, tekniska lösningar och små förändringar i arbetssätt som gör stora skillnader. Då kan en personlig effektivitet kurs vara startskottet för ett nytt sätt att arbeta.

Effektiv Nu hjälper er att orientera er i det nya landskapet och stötta och inspirera medarbetarna för att de ska nå nya insikter i vad de faktiskt kan uppnå med sina begränsade resurser, utan att tumma på arbetsglädjen. Att gå en personlig effektivitet kurs blir i längden en win-win för organisation och medarbetare.

Några effekter av att inte jobba med personlig effektivitet:

– Du upplever att du saknar kontroll över din tid och dina uppgifter

– Svårt att hinna med strategiskt och långsiktigt arbete

– Känslan av att det är mycket att göra hela tiden

– Du blir stressad av dina deadlines

– Du har en känsla av att du inte riktigt räcker till

– Du drunknar i mail

– Telefonen tar väldigt mycket uppmärksamhet från dig

– Du deltar i möten som inte skapar resultat

– Omgivningen överöser dig med frågor

– Du saknar balans mellan arbete och fritid

– Du känner att tiden inte räcker till

– Dagarna blir sällan som du hade tänkt dig

Hur kan vi förbättra?

Mansur (Manne) Köyluoglu är effektivitetskonsult på Effektiv Nu. Han brinner för att utbilda och hjälpa andra undvika att göra samma resa som han själv gjort.

”Jag hade jobbat stenhårt i två års tid när jag somnade bakom ratten och krockade. Jag var utbränd och läkaren sa att om jag fortsatte att jobba som jag gjorde så skulle det skapa väldigt allvarliga konsekvenser för min hälsa. Idag ser mitt liv helt annorlunda ut. Jag jobbar när jag är på jobbet och är helt ledig på min fritid. Personlig effektivitet har hjälpt mig hitta tillbaka till balans och arbetsglädje.”

Vårt arbete handlar om att möjliggöra för kursdeltagarna att arbeta på ett smart sätt. På vår personlig effektivitet kurs hjälper vi till att utvärdera nuvarande arbetssituation, identifiera förändringar som går att genomföra och lär ut tekniker som underlättar. Det leder både till aha-upplevelser och nya insikter hos kursdeltagarna liksom konkreta förbättringar i arbetssätt som frigör tid. Målet är att deltagarna ska vara produktiva när de är på jobbet och helt lediga när de är hemma.

Utifrån ett workshop-baserat arbetssätt hjälper vi kursdeltagarna att skapa en hållbar arbetsmiljö där man slipper känna stress och oro över att ha missat saker. Vi jobbar med aktiva deltagare som själva får vara med och utforma lösningar som är individanpassade för att uppnå en bra nivå av personlig effektivitet. På det sättet ökar inlärningen och motivationen och chanserna till långsiktig förändring. Några områden som vi behandlar under utbildningen är hur man minimerar avbrotten på arbetsplatsen, prioriterar smart och planerar sin tid rätt.

Vi hjälper till att skapa kontroll, bland annat genom vårt arbete med ”interna trafikregler”. Precis som att en busschaufför aldrig skulle släppas ut i trafiken utan busskörkort så tycker vi att alla tjänstemän bör känna till och agera efter samma trafikregler. Annars riskerar vi ständiga krockar i arbetslivet som försämrar fysisk och psykisk arbetsmiljö, stjäl energi och skapar stress och merarbete. För att förebygga krockar diskuterar vi trafikregler på framförallt fyra områden:
– Telefon

– Dator och mail

– Möten

– Hur vi förhåller oss till varandra i kontorslandskapet

Genom våra utbildningar upplever deltagarna att de blir bättre på att utnyttja tekniska hjälpmedel. De upplever en minskad stress och att de får ut mer av sin arbetsplanering. Samtidigt kan organisationen jobba mer aktivt med utveckling av arbetsmiljö och strategiarbete samt följa upp aktiviteter på ett bättre och enklare sätt.

Vill du veta mer? Klicka här

 

tjänster

Genom vår personlig effektivitet kurs får ni fullständig kontroll över arbetsmiljön. Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda och möjlighet att jobba strategiskt och ta tag i de proaktiva lösningarna. Effektivitet handlar om att göra rätt saker – inte om att jobba snabbare.

Vi mäter alltid våra resultat och kan garantera att minst en timme frigörs per deltagare och dag när ni går någon av våra utbildningar så som en personlig effektivitet kurs. Det blir en produktivitetsökning om minst tolv procent för organisationen som helhet. Kurserna anpassas alltid efter den specifika arbetsplatsen och dess utmaningar.

Våra kursledare inspirerar och ger deltagarna insikter som ska leda till en förbättring av den personliga effektiviteten. Vi jobbar i workshops och utgår från varje individs specifika situation och behov. Vi ger verktyg och övningar som deltagarna kan ta med sig och applicera både i sina yrkes- och privatliv även efter själva kursen.

Alla våra tjänster anpassas efter era önskemål. Kontakta oss för en diskussion om era behov.

Kontakta oss

Concept of byod: productivity helped by laptop, tablet and smartphone on an hardwood desk. Screen graphics are made up.

 

Utbildning – Personlig effektivitet

Effektiv Nu erbjuder en skräddarsydd personlig effektivitet kurs. Programmet genomförs som en hel dags workshop samt uppföljningar. Syftet är att direkt uppnå konkreta resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Exempel på utbildningsmoment i personlig effektivitet kurs:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv e-posthantering
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigöra tid

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

Utbildning – Effektiva möten

Du lär dig genom konkreta övningar hur du minskar antalet möten du deltar i, hur du kan frigöra tid beroende på när och var du lägger dina möten, samt hur du strukturerar och följer upp möten du själv leder för maximal produktivitet. Innehållet är handfast och du får öva tillsammans med övriga deltagare.

När du avslutat utbildningen är din kalender rensad från onödiga möten och du kommer att veta hur du minimerar antalet möten och får dem så effektiva som möjligt. Vidare har du med dig en struktur för hur du leder och följer upp de möten du själv ansvarar för.

Syfte och Mål:

Syftet är att ge ökad kunskap och insikt om vikten av att planera, förbereda, genomföra och följa upp olika typer av möten samt ge konkreta verktyg.

Målet är att frigöra tid för deltagarna och på så sätt öka effektiviteten och produktiviteten.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie inklusive intervjuer, analys och sammanställning av data.

Steg 2) En dags workshop och utvärdering

Steg 3) Uppföljning samt tillgång till kursledaren för frågor efter utbildningen

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Alla deltagare behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1 – 1,5 dagar.

Nytta:

 • Ni får struktur på era möten
 • Ni får en agendamall som ni kan använda för framtida möten
 • Ni kommer att kunna rensa era kalendrar
 • Ni kommer att få tid över till viktigare uppgifter
 • Ni kommer att kunna nyttja den fulla potentialen i era kalendrar
 • Ni kommer få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna frigöra tid
 • Ni kommer att kunna öka produktiviteten

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • En heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

 

Upper view of business people around table
Man sitting in grass with laptop

Utbildning – Effektiva riktlinjer för effektivt arbete

Genom att skapa riktlinjer för mejl, telefontrafik, möten, kontorslandskap, post och hemarbete minskar antalet störningsmoment och den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Många källor till konflikt och negativ stress tas bort. Det frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och reducerar antalet konflikter och osäkerhet som tar energi och fokus från arbetet.

Under en dags workshoparbete för ledningsgruppen eller annan specifik arbetsgrupp hjälper vi er att ta fram riktlinjer inom de områden som är mest relevanta för er organisation. Tillsammans tar vi även fram en konkret plan för hur implementeringen ska gå till. Workshopen föregås av en förstudie för kartläggning av fokusområden. Uppföljning görs efter riktlinjerna har implementerats i er organisation.

Syfte och Mål:

Ta fram riktlinjer för att uppnå bättre resultat, minska resursslöseriet, frigöra tid, skapa bättre struktur och riktlinjer i hela organisationen samt ta fram en implementationsplan. Tillsammans tar vi fram nödvändiga riktlinjer för organisationens framtida välmående och struktur.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie med kartläggning av fokusområden

Steg 2) Workshop (2 – 12 timmar) beroende på val av fokusområden

Steg 3) Uppföljning efter implementering

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Workshopen tar mellan 2 – 12 timmar.

Nytta:

 • Minska resursslöseriet
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Frigör oavbruten arbetstid
 • Skapar riktlinjer för ökad produktivitet
 • Implementerar interna trafikregler

Det ingår:

 • Riktlinjer för effektiva och produktiva möten
 • Riktlinjer för mail och Lync / Skype
 • Riktlinjer för telefon
 • Riktlinjer för internkommunikation och förhållningssätt
 • Dokumentation och implementationsplan

 

Jag vill veta mer

Utbildning – Effektivt ledarskap

Skräddarsydda utbildningar för ledningsgrupper samt chefer inklusive mellanchefer. Vi utgår alltid utifrån individens och organisationens behov som kartläggs i en förstudie.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Hjälp med att skapa större kontroll
 • Tydliggöra mål
 • Kommunicera effektivare
 • Prioritera bättre
 • Effektivare planering
 • Reducera stress och förbättra psykosocial arbetsmiljö
 • Använda e-postklient samt smartphone bättre
 • Leda organisationen mer effektivt

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , skapa hållbar struktur, prioritera smart, planera smart, skapa kontroll och hantera gruppen och teamet

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något
 • Hantera gruppen och teamet framgångsrikt

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

Pfeil von einem Kompass zeigt in Richtung Leadership
Multiethnic people working in the office

Utbildning Aktivitetsbaserad arbetsplats

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är flexibla kontor där individen inte har en fast arbetsplats. Istället väljer individen utifrån sina aktiviteter var man ska arbeta – till exempel i små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord o.s.v. Att gå från exempelvis ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssätt för att man ska uppnå de effektivitetsvinster som möjliggörs med denna kontorsmiljö. Erfarenhet från företag som infört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende och hur man ska tänka för att fungera effektivt i en ABW-miljö. De fall där detta skett har man avsevärt nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Syfte och Mål:

Ge inspiration, verktyg och tips med tillhörande gruppövning för att denna stora förändring ska gå så smidigt som möjligt. Tillsammans avdramatiserar vi flytten till ett aktivitetsbaserat kontor.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt workshop och utvärdering

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Steg 3) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Utbildningen tar mellan 2 timmar – 1,5 dag.

Nytta:

 • Ni får bättre insikt i förändringarna
 • Ni kommer kunna skapa papperslösa kontor
 • Ni får en bättre förståelse för hur man kan arbeta smartare på ett ABW-kontor
 • Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda
 • Ni kommer att kunna utnyttja den fulla potentialen i era tekniska verktyg
 • Ni kommer kunna bevaka och följa upp att saker blir gjorda med en knapptryckning
 • Ni kommer att få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna ta fram ett första utkast av era ”interna trafikregler”

Det ingår:

 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

Öppen utbildning i personlig effektivitet

Det har varit många förändringar i vårt arbetsliv de senaste 15-20 åren. Vi är tyvärr inte rustade för att tackla dessa förändringar och idag ställs det allt större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdigheter. Individen ansvarar själv allt mer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar. Med genomtänkt metodik och arbetsteknik kan förutsättningar skapas för goda resultat med balanserad arbetsinsats.

Effektiv Nu erbjuder ett utbildningsprogram i personlig effektivitet. Detta genomförs under en heldags workshop samt efterföljande privat coachning under två timmar. Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Exempel på delar som ingår i personlig effektivitet kurs är:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigör tid
 • Effektiva möten
 • Effektiv e-posthantering
 • Skapa kontroll och behåll det
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektivt självledarskap
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Identifiera målet – uppnå det
 • OneNote

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Du behöver ha tillgång till din dator samt din egen e-post. Vi kommer att vara i utbildningslokaler i centrala Stockholm. Plats meddelas cirka två veckor innan utbildningen genomförs.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

utbrandhet

Utöver vårt breda kursutbud erbjuder vi även:

– Coachning i grupp eller individuellt

Effektiv Nu erbjuder coachning för enskilda individer eller mindre grupper inom bland annat ökad personlig effektivitet, effektiva möten, effektivt ledarskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och hur man på ett effektivt sätt kan skapa riktlinjer för sin avdelning eller organisation.

Tidsåtgång:

Efter överenskommelse – beroende på individens behov.

– Seminarier

De senaste 30 åren har Sverige gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle. Det har lett till allt högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i tillvaron. Ofta hinner man numera inte med allt det som finns att göra och arbetstiden reduceras av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir att många tar med sig arbetet hem efter arbetsdagens slut – för att hinna arbeta klart.

Effektiv Nu erbjuder korta seminarier för större grupper. Seminarierna ger deltagarna insikt och inspiration i ämnet och gör det möjligt att kick-starta en förändringsprocess av den psykosociala arbetsmiljön.

Tidsåtgång:

1-4 timmar beroende på behov och önskemål.

Kontakta oss

Vad säger våra kunder?

Här är några kommentarer från våra kunder

Resan börjar Juni 2015, jag får möjligheten och privilegiet att gå en utbildning i effektivitet tillsammas med Effektiv Nu.

Trots att jag alltid ansett mig vara välstrukturerad och organiserad i mitt arbete så märker jag en skillnad i både arbetsbelastning och tid när jag börjar använda mig av verktygen jag fick med mig från utbildningen.

Jag tog till mig mina lärdomar och använde de delar av utbildningen som gav mig möjligheten till att frigöra mer tid. – en intressant del av utbildningen var att den lovordades av mina kollegor som gick denna, bra energier helt enkelt.

Spolar vi fram till September 2015 så kliver jag in i en ny roll som försäljningschef för Audi Hammarby Sjöstad, jag lyckas strukturera upp mitt arbete tidigt i min nya roll men ser även utmaningen som både mitt team och mina kollegor har i vardagen just när det gäller struktur och framförallt effektivitet.

Sagt och gjort, jag bokar in hela mitt team genom Effektiv Nu och responsen har vart fenomenal.

Teamet tog till sig av lärdomarna, de började strukturera och kommunicera enligt modellen och vi lyckas få en gemensam struktur i gruppen.

Vi kommer förberedda till våra möten, vi har koll på vår mail och vi arbetar med våra uppgifter, korta som långa.

Jag vill påstå att jag inte bara har mer strukturerade och effektivare medarbetare, jag har även nöjdare medarbetare vilket syns i både kvalité och resultat på avdelningen.

Marcus Akmal
Försäljningschef, Audi Hammarby Sjöstad

 

"Använder vi vår arbetstid och våra programvaror på ett bra sätt? För att belysa den frågeställningen har Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna i flera omgångar låtit utbilda sin ledningsgrupp och andra utvalda medarbetare hos Effektiv-nu. Effektiv-nu visade oss bra metoder för att minska stressen och öka effektiviteten på jobbet” ”Kursen var väldigt givande för mig personligen – och det trots att jag redan hade bra koll på mina dataverktyg."

Jens Lindquist
Process- och projektledare på SISU Idrottsutbildarna

 

"Jag har alltid ansett mig själv vara väldigt strukturerad och noggrann i mitt arbete samt mitt arbetssätt. Fick ändock tillfälle att gå på denna utbildning och gjorde så med öppet sinne. Det är inte förrän efter ca. 6 månader jag har insett hur mycket denna utbildning har hjälpt mig, en ögonöppnare var när min sambo påpekade att det var så skönt att jag inte längre jobbade hemifrån! – något jag själv inte tyckte jag gjorde speciellt ofta tidigare! Jag har även frigjort extremt mycket mer tid, samtliga arbetsuppgifter är strukturerade, jag missar inga deadlines och jag hinner dessutom förbereda så pass mycket innan mina bokslut så dessa nu kortats ned från dagar till timmar! Känslan är att jag inte längre tänker ”jobb” när jag är hemma, jag är mer fokuserad och får mina uppgifter slutförda under ordinarie arbetstid. – När jag är ledig så är jag ledig på riktigt! Jag har bara superlativ att delge Manne och hans team på Effektiv Nu"

Marcus Akmal
Försäljningschef - Audi Hammarby Sjöstad


Kundnöjdhet
%
Antal utbildade deltagare
Antal frigjorda timmar

Kontakt

Address:

Effektiv Nu
Att: Personlig effektivitet kurs
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm

Phone number:

08 – 517 537 83

Fyll i dina frågor och tankar kring er utbrändhet, så återkommer vi inom kort med svar på dina frågor och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Ditt namn

Din epost

Ditt Telefonnummer

Ditt meddelande

Om oss

Vi som utbildar har alla erfarenhet av effekterna av utbrändhet på grund av att vi inte hade arbetat strukturerat med personlig effektivitet. Vår målsättning är att ingen annan ska behöva gå igenom det som vi gjort. Har man en gång hamnat i utbrändhet är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster och få återfall. Utbrändhet kan leda till permanenta skador i hjärna och kropp och därför är det viktigt att ta tag i problematiken av en icke-fungerande psykosocial arbetsmiljö i tid.

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm men vi genomför utbildningar över hela Skandinavien.

Mansur (Manne) KöyluogluManne

Effektivitetskonsult

Manne har en bakgrund inom bland annat affärsutveckling och entreprenörskap. Han älskar att se den snabba utveckling människor kan uppnå med hjälp av Effektiv Nu. Tidigare tränade han både fotboll och kampsport men idag är det gymmet som gäller. Manne kan vara bra att ha tillhands i en krissituation – han har nämligen en livvaktslicens.

Tel: 0723101633
E-post: manne(at)effektivnu.se

Porträtt fotografering i Studio S.Filip Bäckström

Effektivitetskonsult

Filip har jobbat inom bemanning och event samt it-branschen. Efter en utbrändhet sa han upp sig från sitt jobb och idag är hans mål att hjälpa så många andra människor som möjligt från att hamna i samma sits. På fritiden gillar han att hålla på med musik och tidigare sjöng han i ett band.

Tel: 0706685779
E-post: filip(at)effektivnu.se

Danijela-thumbDanijela R. Bengtsson

Effektivitetskonsult

Danijela har jobbat med utbildning och skolutveckling i snart tjugo år, varav de senaste åren som rektor. Att hjälpa organisationer och individer med att utvecklas, nå sina mål samt att stärka organisationens ethos är områden som hon brinner för. På fritiden umgås med dem hon gillar allra bäst och hon är även engagerad som lagledare i ett fotbollslag för unga tjejer.

Tel: 0707226032
E-post: danijela(at)effektivnu.se

Fatih AkanPorträtt fotografering i Studio S.

Effektivitetskonsult

Fatih har tidigare jobbat med utsatta ungdomar inom skolan och på fritidsgårdar samt inom eventbranschen och med personalfrågor. Idag brinner han för att hjälpa individer att genomföra varaktiga förändringar i sina liv och på fritiden är han mentor åt två ungdomar.

Tel: 0733779077
E-post: fatih(at)effektivnu.se

Ludde Björklund

Effektivitetskonsult

Ludde har jobbat inom försvarsmakten i femton år varav flera år utomlands. På Effektiv Nu jobbar han med det som intresserar honom allra mest – aktiv stressreducering och mental träning. För egen del strävar han efter att ta dagen som den kommer och njuta av att inte ständigt behöva jobba mot ett mål.

 

Johan Dahlin

Effektivitetskonsult

Johan har tidigare jobbat med ledarskap och försäljning inom it och telekombranschen. Han har ett brinnande intresse för att utveckla människor och hjälpa individer att nå sina mål. Med en idrottsbakgrund inom kampsport vet han vad som krävs för att en person ska lyckas med sin målsättning. På fritiden älskar han att laga mat samt att umgås med sina närmaste och då gärna ute i skog & natur.

Tel: 0707555702
E-post: Johan(at)effektivnu.se

Phone number:

08 – 517 537 83

Copyright © 2017 Sandy Media All rights reserved.